Kadın Kurumlarından Açıklama: “Devlet Acil Tedbirler Almalıdır!”

İnfaz Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, 175 kadın kurumunun imzaladığı ve devletin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda üzerine düşenleri yerine getirmesi çağrısında bulunan metin şöyle:

Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmanın kadınlar, çocuklar ve LGBTİ+’lar için yarattığı şiddet sarmalına bir de İnfaz Yasası ile salıverilen cinsel istismar ve kadına yönelik şiddet failleri eklendi. Devlet, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, başta kadınlar olmak üzere tüm kamuoyunu aldığı tedbirler konusunda acilen bilgilendirmelidir!

Kamuoyunda infaz paketi olarak bilinen “5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. On binlerce siyasi mahpus, gazeteci, öğrenci, avukat, yerel yönetici ve siyasetçi infaz indirimi kapsamı dışında tutularak yalnızca bir kısım mahkûmun tahliye edilmesini sağlayan ve kalıcı ve eşitsiz bir infaz rejimi getiren bu yasa değişikliğinin amacının koronavirüs kapsamında kamu sağlığını korumaktan çok uzak olduğu açıktır. Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar lehine hiçbir tedbir almadan salt hapishane kapasitelerini azaltmak için yapılan tahliyeler ile kadın ve çocukların can güvenliği hiçe sayılmaktadır.

Kadın örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanan taslak mart ayının ortalarında basına yansımış, cinsel dokunulmazlığa karşı suçların infaz sürelerinde kalıcı indirim yapılması üzerine kadın ve LGBTİ+ örgütleri tasarıya kuvvetle karşı çıkmıştı.[1] Bunun üzerine tasarıda değişikliğe gidilmiş ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar infaz indiriminin kapsamı dışında bırakılarak tasarı Adalet Komisyonu’na gönderilmiştir. Tasarının Adalet Komisyonu’na gönderildiği gün, iktidar “cinsel suçların ve kadına şiddet suçlarının infaz indirimi kapsamında olmadığını” açıklamıştı.[2] Ancak, iktidar tarafından defalarca vurgulanan bu hususun gerçeği çarpıttığı zaman içinde netleşmiştir.

Paket kapsamında, bazı suçların infaz sürelerinde indirime giden kalıcı düzenlemelerin yanı sıra, koronavirüs salgını nedeniyle –siyasi mahkumlar hariç tutularak– mahkumların kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçişine ve açık cezaevlerinden de “izin” adı altında tahliyesine imkân veren geçici düzenlemeler de mevcuttur. Her ne kadar kadın örgütlerinin mücadelesi neticesinde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından kalıcı bir infaz indirimine gidilmemiş olsa da, iktidar tarafından iddia edilenin aksine, kadına yönelik şiddetin infaz indirimi kapsamında olmadığını söylemek mümkün değildir. Her şeyden önce, Türk Ceza Kanunu’nda  “kadına yönelik şiddet” diye bir suç yoktur. Eğer ifade edilmek istenen fiziksel şiddet kasten yaralama ise, kasten yaralama suçu ve kadınların sıkça maruz bırakıldığı tehdit, hakaret, şantaj suçları kalıcı infaz indirimi kapsamındadır. Bu nedenle, kadına yönelik şiddet suçunun infaz indirimi kapsamında olmadığı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır.

Koronavirüs salgını nedeniyle getirildiği ifade edilen ve af sonucunu doğurma tehlikesi olan geçici düzenlemeler çok daha kaygı vericidir. Değişiklikler uyarınca, halihazırda cezalarını açık cezaevlerinde çekmekte olan siyasi hükümlüler hariç tüm mahkumlar 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak, bu izin gerekli olması halinde 31 Kasım 2020’ye kadar uzatılabilecektir. Bir başka deyişle, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kadına yönelik fiziksel şiddet, kadın cinayetleri ya da cinayete teşebbüsten hüküm giymiş olanlar da dahil olmak üzere halihazırda açık cezaevinde olan tüm mahkumlar salıverilecektir. Tasarıya Komisyon aşamasında eklenen bir madde ile açık cezaevinden salınması planlanan hükümlülerin sayısını artırmak için, halihazırda kapalı cezaevlerinde cezalarını çekmekte olan hükümlülerin de açık cezaevlerine geçiş süresi oldukça azaltılmıştır. Buna göre yalnızca birkaç ay kapalı cezaevinde kalmış olan bir hükümlü, getirilen kalıcı infaz indirim sürelerinden de yararlanarak, doğrudan dışarı çıkabilir hale gelmektedir. Her ne kadar, bu salıvermeler bir “izin” şeklinde düzenlenmişse de, izinden dönmemenin bir cezai yaptırımının olmadığı ve  “iznin” 7 ay gibi uzun bir süre boyunca uzatılabileceği göz önüne alındığında bunun tümden bir salıvermeye dönüşme riski bulunmaktadır.

Koronavirüs nedeniyle “izin” adı altında cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarının faili olan binlerce erkeğin, şiddete maruz kalan kadın, çocuklar ve cinsiyet kimliği ve yönelimi nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılan gruplar açısından hiçbir önleyici koruyucu tedbir alınmadan dışarıya salınması, faillerin kadın ve çocuklara musallat olması, kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların hayatlarının tehlikeye girmesi anlamına gelmektedir.

Yapılan çalışmalar kadınların en çok ev içinde şiddet gördüklerini ortaya koymaktadır. Salgın sebebiyle evde kalınan günlerde şiddete maruz bırakılan kadın, çocuk ve tüm dezavantajlı gruplar için evde 7/24 faillerle birlikte olmak, şiddet riskini arttırmaktadır. Dahası, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan HSK kararıyla, hakimlere “6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi” talimatı verilmiştir. Bu talimat, şiddet uygulayan faillere hakkında evden uzaklaştırma kararı verilmemesi ya da kadınların sığınaklara yerleştirilmemesi riskini doğurmaktadır.

Karantina günlerinde kadınların başvurabilecekleri mekanizmaların sınırlandırılmasıyla kadınların ev içi şiddetten uzaklaşmasının zorlaştırıldığı ve cezaevlerinden binlerce şiddet ve istismar failinin tahliye edileceği koşullar altında, devletin hala kadınlar ve çocukların korunması için alması gereken önlemlere ilişkin acil eylem planının bulunmaması karşısında olağanüstü kaygılıyız. Tüm bu riskler ortadayken, hiçbir sistematik koruma planı oluşturulmadan binlerce şiddet failinin salıverileceği bir dönemde kadınların koruma tedbirlerinin de ellerinden alınması, kadınların can güvenliğini hiçe saymak anlamına gelmektedir.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, aşağıda imzası bulunan örgütler olarak, Devletin kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yükümlülüğü olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, salgının yarattığı özellikli durumları da göz önüne alarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşları, kadına yönelik şiddetle ilgili aşağıdaki acil eylem planını oluşturmaya ve ivedilikle aşağıdaki tedbirleri almaya çağırıyoruz:

 • İnfaz yasası ile salıverilecek kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar failleri konusunda İstanbul Sözleşmesi’nin 56. Maddesi uyarınca kadınların ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılan tüm diğer bireylerin bilgilendirilmesi yükümlülüğü polis, jandarma, bekçi muhtar vb. her türlü yolla yerine getirilmeli, güvenlik riski bildiren kadınlar yasal hakları konusunda bilgilendirilmeli, ihtiyaç duydukları desteklere acilen ulaştırılmalıdır.
 • İnfaz yasası ile salıverilecek kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar faillerinin sistematik olarak etkin bir şekilde takibi yapılmalı, koronavirüs nedeniyle faillere verilen “iznin” bir “tahliye” anlamına gelmemesi için fail üzerinde denetim tedbirleri uygulanmalıdır.
 • Tarafı olduğu İstanbul Sözleşmesi uyarınca, Devlet, her türlü olağanüstü halde dahi kadına yönelik şiddetle mücadelede pozitif yükümlülük sahibidir. 6284 sayılı Kanun, hiçbir ihmale veya keyfiyete yer bırakmaksızın, salgın süresince de kadın ve çocuklar öncelik alınarak ivedi ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Tedbir kararları, salgının yarattığı özel koşullar dikkate alınarak kadınların ve çocukların korunması yükümlülüğüne uygun bir şekilde verilmeli, tedbir kararlarını yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem uygulanmalıdır.
 • Salgın döneminde kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların şiddet görme tehlikesinin önlenmesi ve şiddetten uzaklaşabilmeleri için vakit kaybetmeden bir Acil Eylem Planı açıklanmalı ve bu bilgilere erişimin kolayca sağlanması için kamu spotu aracılığıyla bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Salgın döneminde sığınak ve acil barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla sığınak olarak kullanılabilecek mekân ve alanların sayısı ve kapasitesi acilen artırılmalı, sığınaklarda gerekli sağlık tedbirleri en sıkı şekilde uygulanmalıdır.
 • Salgın koşullarında kadınların hastane ve karakollara erişmekte yaşadığı güçlük ve kaygılar göz önüne alındığında, Devletin İstanbul Sözleşmesi’nin 25. Maddesi gereğince oluşturmakla yükümlü olduğu cinsel şiddet kriz merkezleri önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, cinsel şiddet kriz merkezlerinin kurulması için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır.
 • Alo 183 veya kadına yönelik şiddet için acilen kurulacak başka bir hat, sadece toplumsal cinsiyet temelli şiddet özelinde 7/24 erişilebilir ve çok dilli bir Acil Yardım Hattı olarak çalışmalı, kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek verilmesi sağlanmalıdır.

 İmzacılar:

 1. 17+Alevi Kadınlar
 2. 17 Mayıs Derneği
 3. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi
 4. 78’liler Girişiminden Kadınlar
 5. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
 6. Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)
 7. Adana Kadın Platformu
 8. Adıyaman Kadın Platformu
 9. Amazon Kadın ve Yaşam Derneği
 10. Anadolu İş Kadınları Derneği (AİKAD)
 11. Anka Üreten Kadın Derneği
 12. Antakya Kadın Dayanışması
 13. Antalya Feminist Kolektif
 14. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 15. Atakent Kadın Meclisi
 16. Avrupa Kadın Lobisi – Türkiye Koordinasyonu
 17. Aydın Kadın Efeler Derneği
 18. Ayvalık Kadın İnisiyatifi
 19. Bağımsız Kadın Derneği
 20. Bakırköy Kadın Dayanışması
 21. Başlangıç Kadın Meclisi
 22. Bir Kadın Bir Hayat Derneği
 23. Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
 24. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
 25. Buca Kadın Platformu
 26. Bursa Kadın Platformu
 27. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 28. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
 29. Çanakkale Elder
 30. Çanakkale Kadın Dayanışma
 31. Çanakkale Kadın Platformu
 32. Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi
 33. Çekmeköy Kadın Meclisi
 34. Çekmeköy Kadın Platformu
 35. Çeşme Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi (ÇEŞKA)
 36. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
 37. Demir Leblebi Fanzin
 38. Demir Leblebi Kadın Derneği
 39. Demokratik Alevi Dernekleri Kadın Meclisi
 40. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
 41. Denizli Kadın Platformu
 42. DİSK Birleşik Metal Sendikası Kadın Komisyonu
 43. DİSK Kadın Komisyonu
 44. Diyarbakır Dicle Amed Kadın Platformu
 45. Edirne Kadın Merkezi Danışma Merkezi (EKAMEDER)
 46. Edirne Kadın Platformu
 47. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi
 48. Ege Kadın Buluşması Platformu
 49. Eğitim-senli Kadınlar
 50. Ekmek ve Gül
 51. erktolia
 52. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 53. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
 54. EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu
 55. EVKAD/Adana
 56. FeminAmfi
 57. Feminist Kadın Çevresi
 58. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 59. Filmmor
 60. Gaziantep ZeugMADİ LGBTİ+
 61. Gazi Cemevi Kadın Meclisi
 62. Genç Yeşiller Kadınları
 63. Giresun Kadın Platformu
 64. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
 65. Güç-Kat Dezavantajlı Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 66. Gül Suyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği
 67. Günebakan Kadın Derneği
 68. Hakim’den Kadınlar
 69. Halkevci Kadınlar
 70. Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü
 71. Havle Kadın Derneği
 72. HDK Kadın Meclisi
 73. İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu
 74. İHD İstanbul Kadın Komisyonu
 75. İlerici Kadınlar Meclisi
 76. İmece Ev İşçileri Sendikası
 77. İskenderun Kadın Platformu
 78. İstanbul Feminist Enstitü
 79. İzmir Amargi
 80. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 81. İzmir Kadın Dünyası Derneği
 82. İzmir Kadın Platformu
 83. Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi
 84. Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi
 85. Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka.Der)
 86. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 87. Kadın Çalışmaları Derneği
 88. Kadın Dayanışma Vakfı
 89. Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD)
 90. Kadın Emeği Kolektifi
 91. Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED)
 92. Kadın Haklarını Koruma Derneği
 93. Kadın Koalisyonu – Uluslararası Çalışma Grubu
 94. Kadın Meclisleri
 95. Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar Grubu
 96. Kadın Savunma Ağı
 97. Kadın Yazarlar Derneği
 98. Kadınca Yaşam Derneği
 99. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
 100. Kadınlar Birlikte Güçlü – İstanbul
 101. Kadınlar Birlikte Güçlü – İzmir
 102. Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği (KADGÜÇ)
 103. Kadınların Kurtuluşu
 104. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
 105. Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
 106. Kamer Vakfı
 107. Kampüs Cadıları
 108. Kampüssüzler’den Kadınlar
 109. Kaos GL
 110. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
 111. Kapatılan VAKAD Aktivistleri
 112. Karabağlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
 113. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
 114. Karya Kadın Derneği
 115. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
 116. KAZETE – Bağımsız Kadın Gazetesi
 117. KESK Kadın Meclisi
 118. Kırkyama Kadın Dayanışması
 119. Kırmızı Biber Derneği
 120. KİKAP Trabzon
 121. Koza Kadın Derneği
 122. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
 123. Kuir Eskişehir Lgbti Topluluğu
 124. Lotus Kadın Yaşam ve Dayanışma Derneği
 125. Maltepeli Kadınlar
 126. Mardin Şahmaran Kadın Platformu
 127. Mersin Kadın Platformu
 128. Mezopotamya Kadın Kooperatifi
 129. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 130. Mor Dayanışma
 131. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 132. Mor Sarmaşık
 133. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
 134. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
 135. Özgür Genç Kadın
 136. Özgür Renkler LGBTI+Derneği
 137. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu
 138. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
 139. Samsun Kadın Dayanışması
 140. Sancaktepe Yerel Demokrasi Kadın Meclisi
 141. Sasalı Sosyal Dayanışma ve Geliştirme Derneği’nden Kadınlar
 142. Seyhan Kadın Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEKAD)
 143. Sınır Tanımayan Kadınlar
 144. Sosyal Dayanışma Ağı – SODA
 145. Sosyalist Kadın Meclisleri
 146. Söke Kadın Sığınma Danışma ve Dayanışma Derneği
 147. Sultangazi Kadın Dayanışma
 148. Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği Kadınları
 149. Tarsus Kadın Platformu
 150. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
 151. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu
 152. Trabzon Kadın Gelişim ve İletişim Derneği
 153. Türk Kadınlar Birliği ve 80 Şubesi
 154. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
 155. Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
 156. Türkiye Yunanistan Kadınları Barış Girişimi WINPEACE
 157. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
 158. Uçan Süpürge Vakfı
 159. Urla Kadın Dayanışma Derneği
 160. Üniversiteli Kadın Kolektifi
 161. Van Ahtamar Kadın Platformu
 162. Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu
 163. Yalova Kadın Platformu
 164. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
 165. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)
 166. Yaşam Kadın Merkezi
 167. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği
 168. Yeni Demokrat Kadın
 169. Yeni Yaşam Derneği’nden Kadınlar
 170. Yeniyol’dan Kadınlar
 171. Yeşil Feministler
 172. Yeşil Sol Kadınlar
 173. Yoğurtçu Kadın Forumu
 174. Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan Kadınlar
 175. Zonguldak Kadın Platformu

[1]  https://www.evrensel.net/haber/400360/kadin-orgutleri-istismarin-ve-siddetin-onunu-acacak-bir-tasariyi-kabul-etmiyoruz

[2]  https://www.hurriyet.com.tr/galeri-ceza-infaz-indiriminde-son-durum-ne-41482340